วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อาหารบางชนิดมีความเสี่ยงที่จะติดสารปนเปื้อนของหนู

ก็ใช่ว่าอ่านเอาความจากภาษาไทยได้ทั้งหมด การอ่าน และการเขียน
ให้ซาบซึ้งถึงเรื่องราว จึงเป็นเรื่องยาก และยากมาก เมื่อภาษาถูกใช้
เป็นเครื่องมือสื่อ “สกาวธรรม”
ท่านพุทธทาสภิกขุ จึงนิยามภาษาคนและภาษาธรรม เพื่อให้ผู้
อ่านแยกสกาวธรรมให้ซัดขึ้น
ภาษายังเป็นสมมติที่อยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์ มีลักษณะ
คิด]หา0น... เดียวเห็นเอง
เกิดตายไปตามกาลสม้ย ดังนั้น การอธิบายสภาวธรรมจึงต้องการคน
อธิบายซํ้าอีก โรคฉี่หนู ขยายความให้เข้าสมัยอีกคำรบหนึ่ง
โดยภาษาคน “กัลยาณมิตร’’ หมายถึง ผู้ที่ข้กจูงไปในทางดี
ทางบุญกุศล มีคนนำคำนี้ไปใช้กับโฆษณา เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้ามอง
สินค้าชิ้นนั้นในมุมมองที่ดี
โดยภาษาธรรม “กัลยาณมิตร” หมายถึง สัญลักษณ์ที,มุ่ง
แสดงความจริงแท้ ความเหนือสมมติบัญญ้ต หรือที่นิยมพูดว่า เหนือ
ดีเหนือชั่ว
พุทธศาสนาถือว่า “กัลยาณมิตร” เป็นคำสูง เพราะเป็นคำที่
พระพุทธองค์ทรงเลือกใช้แทนตัวท่าน แทนพระธรรมวินัย โดยอ้างจาก
“ถ้าเธอใช้เราเป็นกัลยาณมิตรสหประชาชาตินั่นคือทั้งหมดของพรหมจรรย์” ความ
หมายก็คือ คนจะเช้าสู่อมตธรรม เห็นความจริงแท้ได้ ต้องอาศัย
“พระพุทธองค์” หรือ “ไล่หนูบนฝ้า พระธรรมวินัย” เป็นแผนที่นำทาง
โดยภาษาคน “บาปมิตร” หมายถึง ผู้ที่ชักจูงไปในทางตา ทาง
บาปอกุศล ที่ต่อต้านจริยธรรมอันดี และสังคมทนไม่ได้ เช่น ชักจูงกัน
ไปฆ่า ไปปล้น ไปผิดลูกเมีย ไปพูดปด ไปกินเหล้าจนหมดความเป็น
คน
โดยภาษาธรรม “บาปมิตร” เป็นสภาวะที่ทำให้เกิดความหลง
เห็นบาปเป็นบุญเครื่องไล่หนูสีขาว เห็นอกุศลเป็นกุศล เห็นความลวง (delusion) เป็น
ความจริง (truth) เห็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิ
กัลยาณมิตร กับ บาปมิตร จึงเสมือนเป็นเงาของกันและกัน เช่น
พ่อแม่มีบทบาทเป็นกัลยาณมิตรของลูก แต่พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกตามใจ
กัลยาณบัตร
บาปมิตร
จนขาดความสำนึกเรื่องดีชั่ว แสดงว่าพ่อแม่แสดงบทบาปมิตรไป
พร้อมเสร็จ
ครูอาจารย์มีบทบาทเป็นกัลยาณมิตรของศิษย์ แต่ครูอาจารย์ที่
สอนลูกศิษย์จนกระ'ชั่งหลงรู้ เครื่องไล่หนูและแมลง ไม่รู้ความแตกด่างของความจริงกับ
ความลวง (turth and delusion) ครูอาจารย์นั้นก็กำหนดบทบาทของ
บาปมิตรด้วย
นักบวช เครื่องไล่หนูนำเข้า (ภิกษุ) เป็นกัลยาณมิตรของพุทธบริษัท แต่ถ้ากลับ
นำพุทธบริษัทหลงทางไร้ปัญญา ยิ่งลุ่มหลงไสยศาสตร์มากขึ้น ภิกษุ
ก็ทำหน้าที่บาปมิตรด้วย
ตัวเราเอง น่าจะเป็นกัลยาณมิตรของตนเอง แต่ถ้า
ประพฤติตนไปในทางตร พึ่งตนเองไม่ได้เพราะไม,รู้วิธีตับทุกข์
ตนเองก็มีตนเองเป็นบาปมิตร ยิ่งอยู่นานยิ่งทุกข์มาก

เครื่องไล่หนู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น