วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เครื่องไล่หนูส่วนใหญ่จะมีคลื่นอัลตร้าโซนิก ปล่อยออกมารบกวนประสาทหนูโดยตรง ตอนที่ 2
ร่วมกันแต่งขนมา หรือแข่งกันซักถุงเท้า เด็กๆ ควรมีอุปกรณ์ที่ ช่วยทำงานบ้านเฉพาะตัว เช่นไม้กวาดด้ามเล็กๆ พลั่วอันเล็กๆ มีสีสันสำหรับเด็กไว้พรวนดิน ถุงมือเล็กๆ สำหรับหยิบจับของ สกปรก การที่ลูกมีอุปกรณ์ส่วนตัว ยาเบื่อหนู  จะช่วยไห้ลูกรู้สึกสนุกสนาน และไม่ต้องมาแย่งอุปกรณ์จากแม่ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ขนาด ใหญ่นั้น อาจจะเป็นอันตรายกับลูกไดจัดงานให้เหมาะสมเพียงหนึ่งหรือสองอย่างเท่านั้น และไม่ควรหลายใจแร่บอแรกซ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนลูกงง กำหนดงาน และเวลาในการทำงานที่ชัดเจน เพื่อที่ลูกจะได้ตั้งใจทำงานนั้นๆ ให้เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด ถ้าหากลูกทำงานเสร็จไม่ทัน ก็ ควรมีคำแนะนำ ถึงวิธีการทำงานที่ง่ายยิ่งขึ้น สะดวกขึ้น อย่าให้ งานลูกที่มากเกินไป หรือถ้าจะเพิ่มงานให้ลูกอีกนิดหน่อย ควร รอจนกว่างานหลักที่ได้รับมอบหมายไปเสร็จสิ้นเสียก่อน เพราะ หากให้งานลูกมากเกินไป อาจทำให้เขาเบื่อหน่าย ไม่อยากช่วย งานบ้านเลยก็เป็นได้ ต้องค่อยเป็นค่อยไจัดทีมให้ลูก ถ้าหากคุณมีลูกมากกว่าหนึ่งคน และอยู่ ในวัยไล่เลี่ยใกล้เคียงกัน สามารถทำงานได้แล้วเหมือนกัน ควร จัดทั้งคู่ให้ทำงานบ้านด้วยกัน เด็กๆ จะไม่รู้สึกเบื่อหน่าย หากมี  ไล่หนูไฟฟ้า คู่หูที่พร้อมจะช่วยเหลืองานนั้นๆ ด้วยกัน การที่พี่น้องได้ทำงาน ด้วยกัน ช่วยกันคิดแกไขปัญหาต่างๆ ด้วยกัน จะช่วยทำให้ ความล้มพันธ์แน่นแฟ้น รักใคร่กลมเกลียวกันมากขึ้นเลือกงานง่ายๆ ไม่ซับช้อน ยุ่งยากจนเกินกำลังของ เด็กตัวเล็กๆ หากเป็นงานที่ยาก มีขั้นตอนมากมายที่จะทำให้ การกระทำของตน สิ่งดีๆ ที่เขาจะได้รับตอบแทนมา อย่างเช่น เขาจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือ มีผู้'คน'ไว้'วาง'ใจ และรักใคร่อย่างแท้จริง เมื่ออยู่โรงเรียนก็จะเป็นที่รักของเพื่อนๆ ครูบาอาจารย์ก็จะไว้ วางใจ มอบหมายงานที่สำคัญให้ทำอยู่เสมอ มีบุคลิกความเป็น ผู้นำ เมื่อเติบโตเขาก็จะมีเพื่อนร่วมงานที่รักเขา  กับดักหนู น้อมชมชอบใน ตัวเขา เจ้านายก็รักใคร่ มีโอกาสก้าวไกลในตำแหน่งหน้าที่ มี ความมั่นคง'ใน'ชีวีตไดในที่สุด การอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีมีนํ้าใจนั้น พ่อแม่ทุกคน สามารถฑำไดีไม่ยากเลย เพียงใส่ใจทุกเรื่องราวในชีวิตประจำวัน พยายามสอดแทรกคำสอนทุกครั้งเมื่อพบเจอเรื่องราวต่างๆ ที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขา เรื่องราวดีๆ ที่สามารถ ขัดเกลาจิตใจของเขาให้เป็นคนดี มีความเอื้ออารีต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อที่เขาจะได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข วิธีการที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกเป็นคนดีนั้นมีอยู่มากมายหลาก หลายวิธีด้วยกัน ต่อไปนี้คือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ การดูแลเด็กๆ โดยตรง ความซื่อสัตย์นั้นถือเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนควรมีอยู่ใน ตัวเอง ควรถือเป็คุณธรรมประจำใจ เพราะความซื่อสัตย์นั้น ช่วยจรรโลงสังคม จรรโลงโลกให้มีความสงบสุข อยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุข ไม่มีคนที่คิดโกง หรือตั้งท่าคอยเอาเปรียบกัน มีความจริงใจ ใสสะอาด ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น การส่งเสริม ให้ลูกมีคุณธรรมข้อนี้ พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่ทำสวน ทางกับคำพูดที่ตัวเองพรื่าสอนลูก เช่น บอกว่าวันนี้จะพาไป เที่ยวสวนสนุกแต่ไม่พาไป โดยที่ไม่มีการอธิบายถึงสาเหตุ หรือ ให้ลูกกินยาที่ขมปี แต่ก็กลับบอกว่าหวาน สัญญาว่าจะให้ของ รางวัลบางอย่างแต่ก็ไม่ได้ให้

เครื่องไล่หนู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น