วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เครื่องดักฟังอุปกรณ์นักสืบให้ลูกจ้างในหน่วยราชการ  เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นใน ลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ และ เงินสงเคราะห์ บำนาญ หรือบำเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่ดู่สมรสหรือ ญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านัน
 เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อื่น ในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน นอกจากทีกล่าวไว้ในที่นายจ้างจ่ายให้แก'บุคคลเหล่านัน อุปกรณ์ดักฟัง  หรือคู่สมรส หรือญาติทียังมีชีวิตของ บุคคลเหล่านั้น เป็นจำนวนรวมกันไมเกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท หรือตาม จำนวนที่ศาลเห็นสมควร เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับอันเนื่องมา แต่ความตายของบุคคลอื่นเป็นจำนวนตามที'จำเป็นในการดำเนินการ ฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที,ศาลเห็นสมควร ในกรณีทีศาลเป็นผู้ กำหนดจำนวนเงินตาม  และ ให้ศาลกำหนดให้ไม่น้อยกว่าอัตราเงิน เดือนขั้นตาสุดของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้นและไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้น สูงสุดของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้น โดยคำนึงถึงฐานะในทางครอบครัว ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาและจำนวนบุพการีและผู้สืบลันดานซึ่งอยู่ในความ อุปการะของลูกหนี้ตามคำพิพากษาด้วยในกรณีที1เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจออกคำลังอายัดตามมาตรา  ดักฟังโทรศัพท์  วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดืมีอำนาจกำหนดจำนวนเงินตามและให้นแลำความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่การกำหนดจำนวนเงิน ตาม  และ โดยอนุโลม แต่ถ้าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิ- พากษา หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีไม่เห็นด้วยกับ จำนวนเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคำร้องต่อศาลภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการกำหนดจำนวนเงินเช่นว่านั้น เพื่อขอให้ศาลกำหนดจำนวนเงินใหม่ได้ในกรณีทีพฤติการณ์แห่งการดำรงชีพของลูกหนีตามคำพิพากษาได้ เปลียนแปลง1ไป บุคคลตามวรรคสามจะยื่นคำร้องให้ศาลหรือเจ้าพนักงาน บังคับคด้ แล้วแต่กรณี กำหนดจำนวนเงินตาม  และ  ใหม่ก็ได้คำล'งของศาลทีเกี่ยวกํบการกำหนดจำนวนเงินตามมาตรานี้ให้  ระบบดักฟัง อุทธรณ์ไปบังศาลอุธรโนได้และคำพิพากษาหรือคำส์งฃองศาลอุธรณ์ให้ เป็นที่สุนอกจากกฎหมายตามกี่ได้คัดมาใหัอ่านคันข้างด้นนแล้ว ยัจฮเรื่อง สำคัญกี่ลูกหนตองทราบอีกก็คือ      ในกรณีถูกอายัดเงินเดือน ถ้าเงินเดือนของลูกหนี้ไม,เกินหนึ่งหมื่น บาท เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดได้ ตาม ป.วิ แพ่ง มาตรา    ถ้าเงินเดือนเกิน อาจถูกยึดได้ในอัตราร้อยละ 30 ของเงินเดือน แต่ เหลือแล้วต้องไม'น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบา ถ้ามีเจ้าหนี้หลายราย การอายัดเงินเดือน เจ้าหนี้จะอายัดได้ทีละ หนึ่งราย อายัดซ้ำไม'ได้ ตาม ป.วิ แพ่ง มาตรา 290และถ้าถูกอายัดเงินเดือนแล้ว เงินเหลือไม่พอใช้ ให้ไปยื่นคำร้องต่อ ศาลขอให้ยกเลิกการอาบัดหรือขอให้ลดจำนวนเงินอาบัด ตาม ป.วิแพ่ง มาตรา 286 วรรคสาม ภายใน า5 วัน นับแต่วันที่ถูกอายัดการบังคับคดีตามคำพิพากษานี้ มีกำหนดเวลา 10 ปี นับแต่ศาลมี คำพิพากษาลูกหนี้ส่วนใหญ่มักจะกลัวเจ้าหนี้มาอายัดเงินเดือน ซึ่งเป็นจุดอ่อนของ ลูกหนี้ที'เจ้าหนี้หรือพนักงานทวงหนี้มักใช้เรื่องอายัดเงินเดือนนี้มาฃ่มขู่ลูกหนี้ กันอยู่เสมอ ซึ่งความจริงแล้ว ถ้าทางทางฝ่ายลูกหนี้ที,กินเงินเดือนทำความ เข้าใจกับตัวบทกฎหมายนี้ให้ซัดเจน จะพบว่า กฎหมายยังให้ความปรานีกับ ลูกหนี้


เครื่องดักฟัง 


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น